Informacja o projekcie

Gmina Dukla/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że w okresie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. realizuje projekt  pn. „Sprzęt – dobre wsparcie” współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem Projektu jest zwiększenie 179 niesamodzielnym mieszkańcom Gminy Dukla dostępu do korzystania z bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz poprawa funkcjonowania w życiu codziennym 119 niesamodzielnych mieszkańców Gminy Dukla w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2022 roku. Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego Dz. 8.3 RPO WP 2014-20 w zakresie „zwiększenie dostępności usług zdrowotnych”

W projekcie mogą uczestniczyć osoby zamieszkujące woj. podkarpackie, gminę Dukla, zaliczane do grupy osób starsze/niesamodzielne w rozumieniu Skali Barthel, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i przedłożą zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność i okres korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego.

Całkowita wartość projektu 192 634,33 PLN

Dofinansowanie UE: 172 357,03 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 20 277,30 PLN

Wkład własny: 10 138,65 PLN

www.mapadotacji.gov.pl