Rekrutacja i dokumenty rekrutacyjne

Gmina Dukla/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli zaprasza do udziału w projekcie  pn. „Sprzęt – dobre wsparcie” współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

  • Bezpłatne wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego na okres do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
  • Bezpłatny transport sprzętu do i z miejsca zamieszkania (w przypadku braku transportu własnego).
  • Instruktaż obsługi wypożyczonego sprzętu.

DOSTĘPNY SPRZĘT TO: łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, rowery magnetyczne, materace przeciwodleżynowe rurowe, poduszki przeciwodleżynowe pneumatyczne do wózka inwalidzkiego, podnośniki elektryczne pacjenta, kule łokciowe dla dorosłych i dzieci, wózki inwalidzkie aluminiowe, balkoniki z regulacją wysokości.

W PROJEKCIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ: osoby zamieszkujące gminę Dukla, zaliczane do grupy osób starsze/niesamodzielne w rozumieniu Skali Barthel, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i przedłożą zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność i okres korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego.

REKRUTACJA DO PROJEKTU będzie prowadzona od dnia 07.01.2020 roku w sposób ciągły, przez okres realizacji projektu.

Dokumenty można składać osobiście, pocztą tradycyjną, e-mailem a także przez osoby trzecie na adres Wypożyczalni.

Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu powinny dostarczyć: Formularz Rekrutacyjny, Zaświadczenia lekarskie, Oświadczenie o braku możliwości finansowania Sprzętu ze środków publicznych, Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów rekrutacyjnych nastąpi podpisanie Deklaracji udziału w Projekcie, Umowy Użyczenia Sprzętu, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i oświadczeń Uczestnika Projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REKRUTACJI

DOKUMENTY SKŁADANE PO POZYTYWNYM ROZPATRZENIU DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin Wypożyczalni i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są w Wypożyczalni, Biurze Projektu oraz na stronie internetowej: wypozyczalnia.dukla.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji udzielane są w:

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO

ul. Armii Krajowej 1, 38 – 450 Dukla

(budynek Szkoły Podstawowej w Dukli – byłe Gimnazjum)

tel. 605 050 495

e-mail: wypozyczalnia@dukla.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00

oraz

Biurze Projektu – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli

ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla

tel. 13 432 91 61

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Udział w Projekcie jest bezpłatny.